Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy a webhely használata előtt figyelmesen olvassa el jelen jogi tájékoztatót, melynek tartalmát Ön a webhely használatával további beleegyezés kérése nélkül tudomásul veszi és elfogadja!
Az adatvédelmi tájékoztató készítését Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló uniós jogszabály május 25. napjával történő hatályba lépése indokolta.

1. Bevezetés

A LAKJUNK JÓL Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LAKJUNK JÓL Kft., Adatkezelő), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Cégnév: LAKJUNK JÓL Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: LAKJUNK JÓL Kft.
Székhely: 9353 Szárföld, Nyugati sor 33.
Telephely: 9330 Kapuvár, Rákóczi Ferenc út 32. (Garta Vendéglő)
Cégjegyzékszám: 08-09-026308
A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24929176-2-08.
Közösségi adószám: HU24929176
Telefonszám: Szalai József üzletvezető – 30/233-90-98
             Pesti-Szalai Marianna kapcsolattartó - 30/599-02-79
Honlap: http://www.gartavendeglo.hu
E-mail:

Az adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonság garantálása és az adatok sértetlenségének biztosítása érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Biztosítja az adatok bizalmasságát, az adatintegritást, az adatok arra feljogosítottak számára való hozzáférést, a rendelkezésre állást, a weboldal látogatóinak (továbbiakban: Felhasználók) jogainak érvényesítését, a jogorvoslati útról való tájékoztatást.

Az adatkezelő profilozást nem végez, nem elemzi a szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: felhasználók) magatartását, érdeklődését, személyes preferenciáit.

Az Adatkezelő www.gartavendeglo.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, a felhasználók haladéktalan tájékoztatása mellett, melyet belépéskor felugró ablak útján tesz meg. A jelen közleményhez kapcsolódó bármely kérdését kérjük, írja meg nekünk, hogy mielőbb megválaszolhassuk kérdését.

Adatkezelési alapelveink összhangban állnak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

Az adatkezelő a Felhasználók által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének megfelelően kizárólag a Felhasználókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

A személyes adatok tárolása az adatkezelő részére a tárhelyszolgáltató által biztosított szerveren elektronikusan és az adatkezelő székhelyén papír alapon is történik. Ezen adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá, azokat harmadik személyek számára a felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem adják át.
A számlázási adatokat és a könyveléshez szükséges dokumentumokat az Adatkezelő székhelyén tárolja.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az Adatkezelő nem szándékozik 16. életévét be nem töltött gyermekekről adatokat gyűjteni, ezért felhívjuk a 16 évnél fiatalabb gyermekek szüleit / gondviselőit, hogy kísérjék figyelemmel, ellenőrizzék, hogy gyermekük hogyan használja weboldalunkat, annak érdekében, hogy az Ön előzetes engedélye nélkül ne oszthasson meg cégünkkel személyes adatokat!

Az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a GDPR 7. cikkének értelmében jogosult hozzájárulásának bármikor történő visszavonására, azonban a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Adatkezelések

2.1 Az étterem működésével kapcsolatos adatkezelések
A LAKJUNK JÓL Kft. vendéglátó-ipari szolgáltatásával kapcsolatosan főszabályként az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelések történnek, egyes esetekben azonban az adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapozza meg az adatok kezelését, tárolását jogszabályban meghatározott ideig. Az adatkezelés célja vendéglátó-ipari szolgáltatás nyújtása a vendégek számára, melyről szóló külön tájékoztatást az adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.
 
2.1.1 Ajánlatkérés
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
ajánlatkérő neve
ajánlatkérő e-mail címe
ajánlatkérő telefonszáma
a várható foglalás időpontja
vendégek létszáma
Az adatkezelés célja A telefonos, e-mail útján, vagy személyesen megadott személyes adatok kezelése a vendéglátó-ipari szolgáltatás igénybevételéhez (elsősorban rendezvények esetén) történő ajánlat elkészítéséhez és az ajánlatkérő azonosítása, valamint a vele való kapcsolattartáshoz szükséges és a foglalások nyomon követése céljából történik. Írásbeli megkeresés esetén az ajánlatkérő részére adatkezelési tájékoztató kerül megküldésre.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az ajánlatkéréshez megadott személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén a vendéglátó-ipari szolgáltatás igénybevételéhez követően a számla kiállításáig kezeli, az ajánlat visszautasítása esetén legfeljebb 5 munkanapig.
Az adatok törlése: Az ajánlatkéréshez megadott személyes adatok az ajánlat elfogadása és a vendéglátó-ipari szolgáltatás igénybevétele esetén megbízás teljesítését követően a számla kiállítását követően, az ajánlat visszautasítása esetén legfeljebb 5 munkanap elteltével, törlési igény esetén haladéktalanul törlésre kerülnek.

2.1.2 Asztalfoglalás
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
név (kereszt- és vezetéknév)
telefonszám
e-mail cím
létszám
speciális igények
Az adatkezelés célja: A megadott személyes adatok kezelése a vendég azonosítása és vendéglátó-ipari szolgáltatás nyújtása céljából szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az adatkezelés időtartama: A vendéglátó-ipari szolgáltatás teljesítését követően a számla kiállításáig.
Az adatok törlése: A vendéglátó-ipari szolgáltatás teljesítését követően a számla kiállítását követően.

2.1.3 Fizetés az étteremben
A szolgáltatás ellenértékének megfizetése a Vendég távozásakor egyösszegben, készpénzben, SZÉP kártyával, illetve bankkártyás fizetés útján történik. Utóbbi esetben az adatkezelő nem kéri az utalási bizonylat bemutatását, a Vendég bankkártya adatait nem ismeri meg.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
bankkártyás fizetés esetén: tranzakció száma, dátuma, bizonylat tartalma
ÁFÁs számla esetén: név (kereszt- és vezetéknév), cím és esetlegese adóazonosító jel (ha az áthárított adó összege a 100.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja)
A megadott személyes adatok kezelése az ellenérték megfizetésének igazolása és a szerződésszerű teljesítés céljából indokolt.
Az adatkezelés jogalapja Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
A számlázási adatok tekintetében a szigorú számadású bizonylatokon (számla) található adatok tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés).
Az adatkezelés időtartama: A számlák tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdés alapján 8 év). Bankkártyás és SZÉP kártyás fizetés esetén a fizetési tranzakció adatait az adott bank kezeli, ebben az esetben a bank felé adattovábbítás történik a fizető azonosítója, a tranzakció összege, fátuma és időpontja tekintetében.
Az adatok törlése: A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

2.1.4 Vásárlók könyve
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján az étteremben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyve került elhelyezésre.
A vendégek a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
a bejegyzés során megadott személyes adatok
A megadott személyes adatok kezelése a vendéglátó-ipari egység működésével, illetve az ott folytatott tevékenységgel kapcsolatos panaszok, észrevételek, javaslatok megvizsgálása céljából indokolt.
Az adatkezelés jogalapja: A bejegyzés tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; az adatkezelés időtartama vonatkozásában az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés).
Az adatkezelés időtartama: A jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig –  kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdés alapján 2 év).
Az adatok törlése: A hivatkozott jogszabályban meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

2.1.5. Talált tárgyak
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
találó neve (kereszt- és vezetéknév)
találás időpontja
talált tárgy megnevezése
ha a tulajdonost sikerült értesíteni, annak neve
ha átadásra kerül sor, a találó és a tulajdonos/átvevő aláírása
Az adatkezelés célja: A talált tárgy nyilvántartásba vétele, a tulajdonos és a találó személy értesítése céljából szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés) - Ptk. 5:54 §
Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.
Az adatok törlése: A vendéglátó-ipari szolgáltatás teljesítését követően a számla kiállítását követően.


2.2 Ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelések
a) ügyfél: A LAKJUNK JÓL Kft.-vel kapcsolatba kerülő, vagy rendszeres, szerződésen alapuló kapcsolatban álló természetes személyek, illetve jogi személyek
b) természetes személy: egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő is
c) jogi személy kapcsolattartója: a jogi személy ügyfelek képviseletére jogosult személy, vagy meghatalmazott
d) irat: jogszabályban meghatározott bizonylat, nyilvántartás, a könyvvezetésről szóló jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások, továbbá a tervek, szerződések, levelezések, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határozatok (végzések), számlák és más kivonatok, igazolások, tanúsítványok, köz- és magánokiratok, megjelenési formájuktól függetlenül (Art. 7. § 24. pont)
e) számviteli bizonylat: minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. (Szt. 166. § (1) bekezdés)

2.2.1. Természetes személy ügyfelek, vevők, szállítók adatainak kezelése
A LAKJUNK JÓL Kft. a természetes személy ügyfelek személyes adatait egyrészt szerződések létrejötte érdekében, továbbá ebből kifolyólag szükséges levelezés, ügyintézés lebonyolítása érdekében kezeli.
A LAKJUNK JÓL Kft. a természetes személy ügyfeleket a szerződés létrejötte előtt tájékoztatja arról, hogy személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. A külön tájékoztatást az adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

A kezelt személyes adatokat köre:
- vezetéknév és keresztnév,
- születési név,
- születési hely és idő,
- anyja neve,
- lakcím,
- székhely / telephely
- adóazonosító jel (ha az áthárított adó mértéke a 100.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja)
- adószám / őstermelői igazolvány száma / vállalkozói igazolvány száma
- telefonszám,
- e-mail cím,
- bankszámlaszám
Az adatkezelés célja: A LAKJUNK JÓL Kft. a személyes adatokat a szerződés megkötését megelőzően és a szerződéskötést követően kizárólag a szerződés teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó levelezés és ügyintézés érdekében kezeli, illetve adja át adatfeldolgozónak.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint a szerződés megszűnését követően az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig (Art. 78. § (3)-(4) bekezdés). A számviteli bizonylatok tekintetében a szerződés megszűnését követően legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. (Szt. 169. § (2) bekezdés)
Az adatok törlése: A hivatkozott jogszabályokban meghatározott időtartam letelte előtt az adatok nem törölhetők.
2.2.2 Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók kapcsolattartóira vonatkozó adatok kezelése
A LAKJUNK JÓL Kft. a jogi személy ügyfelek kapcsolattartóinak személyes adatait egyrészt szerződések teljesítése érdekében, továbbá ebből kifolyólag szükséges üzleti kapcsolattartás, levelezés, ügyintézés lebonyolítása érdekében kezeli.
A LAKJUNK JÓL Kft. a jogi személy ügyfelek kapcsolattartóit a szerződés létrejötte előtt tájékoztatja arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulás szükséges. A külön tájékoztatást az adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

A kezelt személyes adatok köre:
- vezetéknév és keresztnév,
- lakcím,
- munkáltató megnevezése
- munkáltató székhelye
- munkahelyi e-mail cím
- munkahelyi telefonszám / munkahelyi mobiltelefon szám
Az adatkezelés célja: A LAKJUNK JÓL Kft. a személyes adatokat a szerződés megkötését megelőzően és a szerződéskötést követően kizárólag a szerződés teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó levelezés és ügyintézés érdekében kezeli, illetve adja át adatfeldolgozónak.
Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése az érintett személyes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint a szerződés megszűnését követően az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig (Art. 78. § (3)-(4) bekezdés). A számviteli bizonylatok tekintetében a szerződés megszűnését követően legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. (Szt. 169. § (2) bekezdés)
Az adatok törlése: A hivatkozott jogszabályokban meghatározott időtartam letelte előtt az adatok nem törölhetők.

2.3. Számlázással kapcsolatos adatkezelés
A LAKJUNK JÓL Kft. a vele kapcsolatban álló vendégek, ügyfelek, szállítók felé teljesített szolgáltatások és a velük megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a vonatkozó jogszabályok szerint számlát állít ki.
A személyes adatok kezelése a jogszabály által meghatározott kötelezettség teljesítése körében, jogszabály által meghatározott tartalommal történő számla kiállítása érdekében szükséges.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
- név (kereszt- és vezetéknév)
- lakcím - számlázási cím
- esetlegesen adóazonosító (ha az áthárított adó összege a 100.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja)
Az adatkezelés jogalapja: A számlázási adatok tekintetében a szigorú számadású bizonylatokon (számla) található adatok tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés).
Az adatkezelés időtartama: A jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdés alapján 8 év).
Az adatok törlése: A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

2.4 Ügyféllevelezés
A LAKJUNK JÓL Kft. az ügyfelekkel való ügyintézés és kapcsolatfelvétel érdekében folytatott levelezés körében folytatott adatkezelése során minden esetben tájékoztatja az érintettet, hogy a Szabályzat jelen részében részletezett adatainak kezelése személyes hozzájáruláson alapul. A külön tájékoztatást az adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.
Az adatkezelés célja az ügyintézés gördülékeny lebonyolítása.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
- név (kereszt- és vezetéknév)
- lakcím
- email cím
- telefonszám
- kapcsolattartó megnevezése
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatos kérdés esetén ügyben annak elintézését követően - felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában - két évig megőrzi.
Az adatok törlése: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó személyes adatokra vonatkozó törlési igényének beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

2.5 Panaszkezelés

a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (Fgy. tv. 2. § 3. pont)
b) panasz: a fogyasztó által a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó bejelentés

A LAKJUNK JÓL Kft. valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az ügyfelek teljes megelégedettsége mellett kíván teljesíteni. Amennyiben a vendégnek az éttermi szolgáltatással, illetve az ügyfélnek a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban panasza merül fel, úgy panaszát a LAKJUNK JÓL Kft. elérhetőségeinek bármelyikén (szóban vagy írásban) közölheti.
A LAKJUNK JÓL Kft.  a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
A LAKJUNK JÓL Kft. írásbeli panaszt annak érkezését követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
A panasz elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárás kezdeményezhető.
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségeit a http://jarasinfo.gov.hu oldal tartalmazza.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A Fogyasztó kérelmére induló eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a LAKJUNK JÓL Kft.-vel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testületek elérhetőségei a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 oldalon találhatók.
A LAKJUNK JÓL Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a LAKJUNK JÓL Kft. székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a LAKJUNK JÓL Kft. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
- a fogyasztó neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a fogyasztó aláírása (jegyzőkönyv)
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (kötelező adatkezelés).
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet és a felhasználó részére adott válasz másolati példányát (valamint átvételét igazoló, személyes adatokat tartalmazó tértivevényt) öt évig megőrzi és köteles azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni (kötelező adatkezelés, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés).
Az adatok törlése: A panasszal kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.


2.6 A LAKJUNK JÓL Kft. honlapjával kapcsolatos adatkezelések
A LAKJUNK JÓL Kft. a tevékenységével kapcsolatos információk széles körben hozzáférhetővé tétele érdekében a https://www.gartavendeglo.hu címen honlapot üzemeltet.
 
2.6.1 Kapcsolatfelvétel közvetlenül a weboldalon keresztül - asztalfoglalás
A weboldalon az Elérhetőség menüpont alatt lehetőség van közvetlen kapcsolatfelvételre, melynek során a honlap felhasználója üzenetet küldhet az adatkezelőnek. 
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
- név (kereszt- és vezetéknév)
- email cím
- telefonszám


A megadott személyes adatok kezelése a felhasználó azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó által kezdeményezett ügyben annak elintézését követően - felhasználó általi törlésének kezdeményezése hiányában - két évig megőrzi.
Az adatok törlése: A felhasználó által a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokra vonatkozó törlési igény beérkezését követően 3 munkanapon belül, ennek hiányában az ügy elintézésétől számított 2 év elteltével.

2.6.2 A  www.gartavendeglo.hu  szerver naplózása
A www.gartavendeglo.hu  weboldal meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít, így ezzel kapcsolatban személyes adatok kezelése nem történik.

2.6.3 Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, rövid szöveges fájlt (ún. „cookie”-t) helyez el.
Első látogatáskor a LAKJUNK JÓL Kft. honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az adatkezelő az itt megismerhető sütiket használja. Amennyiben Ön nem szeretne a www…….hu weboldalunk esetén cookie-kat fogadni, akkor használhatja az adatkezelési tájékoztató mellett található „A cookie-k kezelése” című leírásban találhatóz eszközt arra, hogy kikapcsolhassa a választott kategóriákat.
A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-k nem csatlakoznak az Felhasználó rendszeréhez, nem károsítja a Felhasználó fájljait. Az állandó cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
Az EU kapcsolódó jogszabálya alapján funkcionális cookie-k, elemző cookie-k, és más olyan cookie-k melyek harmadik félhez kapcsolódnak, csak akkor kerülnek elhelyezésre a mi oldalunkon keresztül, ha Ön ezt engedélyezte a megfelelő gomb megnyomásával.
Miután kiválasztotta, hogy engedélyezi vagy nem engedélyezi a cookie-k használatát, a cookie tájékoztató üzenet eltűnik, de időnként előbukkanhat. Amennyiben újra szeretné megtenni ezeket a beállításokat az idő lejárta előtt kérjük törölje böngészője cookie-jait, ebben segítséget az adott böngésző segítség oldalán találhat.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

8.2.1 Cookie-k fajtái
8.2.1.1 A munkamenet cookie (ideiglenes cookie) a webhelyen történő navigáláshoz, a weboldal alapvető fontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez nélkülözhetetlenek. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról olyan információkat, melyek alkalmasak a felhasználó azonosítására, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

8.2.1.2 A funkcionális cookie-k (állandó cookie-k) a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.
Ezek a cookie-k nem követik nyomon az Ön más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

8.2.1.3 Az analizáló cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

8.2.1.4 A harmadik félhez kapcsolódó cookie-k által érdekességek, hasznos tartalmak és látványos videók is megjelenítésre kerülhetnek oldalainkon. Ezek jellemzően a Facebook és YouTube oldalaíról származnak. A weboldalba kerülő ilyen jellegű tartalmak tartalmazhatnak különböző cookie-kat harmadik féltől, teljesen azonos módon, mint amikor Ön a Facebook vagy Youtube videómegosztó oldalát látogatja vagy használja.

8.2.2 A sütikkel kapcsolatos beállításokról a legnépszerűbb böngészők vonatkozásában a következő linkeken talál információkat:

Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 8; Microsoft Internet Explorer 9; Microsoft Internet Explorer 10; Microsoft Internet Explorer 11;
Vannak olyan böngészők is, amik a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.
További információk a sütikkel kapcsolatban:
Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség oldala: http://www.youronlinechoices.com/hu/
Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.
Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
Amennyiben az adatkezelő a www…..hu oldalon található szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás azonban a jelen Adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

Az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév     Székhely     Adószám    Cégjegyzékszám    Feldolgozott adatok köre    Tevékenység
FEKI Webstúdió Kft.    9444 Fertőszentmiklós Petőfi u. 44.    14113291-2-08
    08-09-015591    vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; telefonszám    Tárhely-szolgáltató
Nyikos Gyuláné Könyvelő Kft.    9330 Kapuvár, Keleti sor 28.    11614810-2-08    08-09-007776    vezetéknév és keresztnév;cím, esetlegesen adóazonosító    könyvelés

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az érintettek jogai:

a) tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk)
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13. és a 14. cikkébenben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, díjmentesen nyújtsa. A tájékoztatáshoz való jog az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható (írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is.) Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

b) személyes adatokhoz hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
A LAKJUNK JÓL Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a Munkáltató az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

c) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d) törléshez („az elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés az alábbi okok bármelyike alapján szüksége, az adatok törlése nem kezdeményezhető:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e) az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a LAKJUNK JÓL Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés valamely fenti ok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f) az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)​
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikkben szabályozott törléshez (elfeledtetéshez) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

g) a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)​
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretei között végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)​
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések megtételére vonatkozó eljárási szabályok:

GDPR 12. cikk: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A LAKJUNK JÓL Kft. a 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelő terheli.

GDPR 19. cikk: A LAKJUNK JÓL Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az általa elvégzett helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

GDPR 15. cikk (3) bekezdés: A LAKJUNK JÓL Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1 Felügyeleti hatósági eljárás (panasztételhez való jog - GDPR 14. cikk (3) bekezdés és 77. cikk)
(1)   Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
(2)   Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(3)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(4)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(5)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
(6)   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz döntést.

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.2 bírósági jogorvoslat (GDPR 12. cikk (3) bekezdés és 79. cikk)
(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2)   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
(3) A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

5.3 Kártérítés és sérelemdíj (GDPR 82. cikk, Ptk. 2:52. § és 2:53. §)
(1)   Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
(2)   Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
(3)   Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
(4)   Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
(5)   Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.
(6)   A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a 79. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.